INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2021

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OD 01 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMU

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 ze zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXIX/59/2021 Rady Gminy Serokomla z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Serokomla informuje, że począwszy od dnia 01 października 2021 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

  Nieruchomości zamieszkałe: 

Rodzaj odpadów

Cena od osoby

Segregowane

15 zł

Niesegregowane (zmieszane)

45 zł

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

Rodzaj odpadów

Wielkość worka w litrach

Wielkość pojemnika
 w litrach

120

1100

5000

7000

Segregowane

19 zł

60 zł

270 zł

390 zł

Niesegregowane (zmieszane)

38 zł

120 zł

540 zł

780 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy o numerze 75 9203 0002 0020 0035 2000 0240 lub w kasie Urzędu Gminy lub też u Sołtysa swojej miejscowości.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy o zgłaszanie się do UG lub o kontakt telefoniczny 25 623 97 58 w celu zweryfikowania danych.

Efektem nierzetelnie złożonej deklaracji będzie wszczęcie postępowania, co doprowadzi do naliczenia przez urząd wyższej opłaty, wraz z odsetkami.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie