I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Poznań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Poznań.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Serokomla

działając w oparciu o art.38 i art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/77/2016 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości oraz Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Serokomla z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 286, 288, 411 położonych w miejscowości Poznań ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Poznań:

  1. Opis nieruchomości 1

Działka nr 286 o powierzchni 0,0900 ha, określona w ewidencji gruntów jako grunt orny klasy RIVB. Użytkowana rolniczo. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, od południa przylega do niewytyczonej drogi gruntowej, od północy przylega do gruntowej drogi dojazdowej do pól, będącej własnością gminy. Działka bez dostępu do instalacji infrastruktury komunalnej, w sąsiedztwie grunty rolne i las. Działka bez widocznych granic, użytkowana łącznie z działkami sąsiednimi jako grunty orne. Według planu zagospodarowania przestrzennego działka stanowi tereny rolne do zalesienia - ZL.

Cena wywoławcza – 1455,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych).

Wysokość wadium 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Serokomla, wpisana w księdze wieczystej KW LU1U/00042327/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

 

 

  1. Opis nieruchomości 2

 

Działka nr 288 o powierzchni 0,0200 ha, określona w ewidencji gruntów jako grunt orny klasy RV. Użytkowana rolniczo. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, od północy przylega do niewytyczonej drogi gruntowej. Działka bez dostępu do instalacji infrastruktury komunalnej, w sąsiedztwie grunty rolne i las. Według planu zagospodarowania przestrzennego działka stanowi tereny rolne do zalesienia - ZL.

 

Cena wywoławcza – 485,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć złotych).

Wysokość wadium 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Serokomla, wpisana w księdze wieczystej KW LU1U/00042327/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

  1. Opis nieruchomości 3

 

Działka nr 411 o powierzchni 0,0500 ha, określona w ewidencji gruntów jako las LsV. Użytkowana rolniczo. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, od północy przylega do niewytyczonej drogi gruntowej. Działka bez dostępu do instalacji infrastruktury komunalnej, w sąsiedztwie grunty rolne i las. Działka bez widocznych granic, użytkowana łącznie z działkami sąsiednimi jako grunty orne. Według planu zagospodarowania przestrzennego działka stanowi tereny rolne do zalesienia - ZL.

 

Cena wywoławcza – 895,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Wysokość wadium 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Serokomla, wpisana w księdze wieczystej KW LU1U/00042327/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

 

I przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Serokomli ul. Warszawska 21. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.) .

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wpłacającego, w przypadku firmy nazwy i siedziby firmy.

 

Wadium należy uiścić w formie pieniądza na rachunek bankowy UrzęduGminy Serokomla BS Krzywda O/Serokomla 09 9203 0002 0020 0035 2000 0070 w terminie do 02 czerwca 2017 roku włącznie, podając w tytule miejscowość i nr działki nieruchomości. (Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 02 czerwca 2017 r. fizycznie znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.)

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot.

 

Osoby przystępujące do przetargu winny przedstawić Komisji Przetargowej :

- dowód tożsamości,

- oryginał dowodu wpłaty wadium w określonej wysokości ze wskazaniem numeru działki,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do wpłacenia przed zawarciem umowy na rzecz sprzedającego pełnej ceny sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie opłaty i koszty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie sporządzenia Aktu Notarialnego.

Wójt Gminy Serokomla, może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do wiadomości publicznej w sposób określony w art. 38 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla ul. Warszawska 21, pokój nr 22 w godz.745-1545.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj. 26.04.2017 r. do 26.05.2017 r.. w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych: BIP i www.gminaserokomla.pl .

 

Serokomla, dnia 25.04.2017 r.

 

Wójt

 /-/ Piotr Chaber

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie