ZAPYTANIE OFERTOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2017

Wójt Gminy Serokomla zwraca się z zapytaniem o cenę za wykonanie rozgraniczenia na całej długości granicy nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 667/2 ( o pow. 0,79 ha) i 667/3 ( o pow.0,16 ha) położonych w obrębie Serokomla, stanowiących własność osoby fizycznej na całej długości z działką sąsiednią – nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/1 ( o pow. 0,62 ha) oraz nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/4 ( o pow. 0,51 ha) będących własnością osób fizycznych.

Serokomla, dnia 03.07. 2017r.

S.6830. 2 .2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Serokomla zwraca się z zapytaniem o cenę za wykonanie rozgraniczenia na całej długości granicy nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 667/2 ( o pow. 0,79 ha) i 667/3 ( o pow.0,16 ha) położonych w obrębie Serokomla, stanowiących własność osoby fizycznej na całej długości z działką sąsiednią – nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/1 ( o pow. 0,62 ha) oraz nieruchomością stanowiącą działkę o nr ewidencyjnym 667/4 ( o pow. 0,51 ha) będących własnością osób fizycznych.

Wnioskodawcą rozgraniczenia jest osoba fizyczna - właściciel działek o nr 667/2 i 667/3.

Termin wykonania niniejszego rozgraniczenia określa się na 120 dni od dnia otrzymania zlecenia, łącznie z wykonaniem stałej stabilizacji punktów granicznych.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe z podaniem ceny brutto za wykonanie powyższego rozgraniczenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ oferta na wykonanie rozgraniczenia w obrębie Serokomla.” lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla w terminie do dnia 21 lipca 2017r. do godz. 15.30

Do oferty cenowej należy dołączyć kopię uprawnień zawodowych do wykonywania czynności rozgraniczeniowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie rozgraniczenia.

Do wykonania czynności rozgraniczeniowych Wykonawca użyje swojego środka transportu.

 

Otwarcie ofert nastąpi 24 lipca 2017r.

 

Załącznik:

Kopia mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczoną działką ewidencyjną do rozgraniczenia.

 

 

 

 

Osoba do kontaktu :

Aneta Mazur,

Tel. (25) 755 - 45- 02

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie