Obwieszczenie o wyłożeniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2017

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serokomla

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Serokomla

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serokomla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października do 8 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla w godzinach od 10°°-13°°.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla o godzinie 10°°.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Serokomla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 39 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi dotyczące prognozy, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla, pokój nr 23 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gminaserokomla.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Serokomla.

 

 

 

Wójt Gminy Serokomla

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie