Informacja o konsultacjach społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Informuję, że zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Formą przeprowadzenia konsultacji jest pisemne wyrażenie opinii i uwag na temat projektu w/w programu oraz spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 06 listopada 2017r. do 21 listopada 2017r.

Dokument „ Projekt Rocznego programu współpracy ..” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serokomla, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie