Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Serokomla w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Poznań.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Poznań.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 22 w związku z § 28 pkt 5 Statutu sołectwa Poznań przyjętego uchwałą Nr V/34/2011 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2011 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W związku z rezygnacją sołtysa zarządzam wybory przedterminowe sołtysa
  w sołectwie Poznań.

 2. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Poznań w celu wyboru sołtysa na bieżącą kadencję.

 3. Termin zebrania wiejskiego wyznaczam na dzień 10 listopada na godz. 1000
  w świetlicywiejskiejw Poznaniu.

§ 2

 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Poznań.

 2. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Serokomla.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Serokomla, stronie internetowej:
www.gminaserokomla.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

 

Wójt Gminy

/Piotr Chaber/

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie