XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2017

W dniu 28 listopada 2017 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja wójta o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzania przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Serokomli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Serokomli wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Serokomli.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzania przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzówce.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Serokomla.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Serokomla.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

 21. Sprawy różne.

 22. Zapytania i wolne wnioski.

 23. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie