XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2018

W dniu 27 lutego 2018 roku /wtorek/ o godz. 1100w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2017 rok.

 6. Informacja w zakresie umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności nie wynikających z ordynacji podatkowej, według stanu na dzień 31 grudnia.

 7. Sprawozdania Komisji Stałych z realizacji planów pracy za 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Serokomla na 2018 rok.

 9. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Serokomla na lata 2018-2023.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2018/2019.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

 15. Sprawy różne.

 16. Zapytania i wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie