XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2018

W dniu  27 marca  2018 roku /wtorek/ o godz. 1000w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXXI  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Serokomla w roku 2017.
 8. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli.
 9. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2018 rok. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Serokomla na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Serokomla na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zapytania i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad sesji.             

Galeria

 • Powiększ zdjęcie