Informacja ARIMR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2018

Producenci świń z terenów objętych ASF mogą ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych.

POŻYCZKI – NABÓR CIĄGŁY OD 08.12.2017 R.

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach wymienionych w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014709UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014178UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Maksymalna kwota pożyczek wynosi od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada - zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie świń. Pożyczkę można zaciągnąć na okres do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielenia pożyczki. Pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w BP ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Więcej informacji na stronie   www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/producenci-swin-z-terenow-objetych-asf-moga-ubiegac-sie-o-nieoprocentowana-pozyczke-na-sp-1.html

POMOC POSIADACZOM ŚWIŃ UTRZYMUJĄCYM NIE WIĘCEJ NIŻ 50 ŚWIŃ – NABÓR OD 15.12.2017 DO 14.08.2018 R. (LUB DO WYCZERPANIA LIMITU)

O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazującą ich utrzymywania w gospodarstwie/siedzibie stada. Siedziba stada, której dotyczy ww. decyzja, w dniu jej wydania znajduje się na jednym z obszarów wymienionych w załączniku w części I, II lub III decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014178UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

W okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., (okres referencyjny) utrzymywali łącznie we wszystkich posiadanych siedzibach stad średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię. Świnie opuszczą gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń. Wnioskodawcy nie otrzymali z tytułu nieutrzymywania pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych. Pomoc wynosi:  190 zł – w przypadku prosiąt do 20 kg,  300 zł – w przypadku innych świń.

Pomoc przyznawana jest posiadaczowi świń:

a)      któremu powiatowy lekarz weterynarii (PLW) wydał decyzję nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazująca utrzymywanie świń w gospodarstwie

b)      jeżeli spełnił następujące warunki:

- w dniu wydania decyzji PLW jego gospodarstwo znajdowało się na jednym z obszarów objętych środkami ochronnymi wprowadzonymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

- utrzymywał średnio nie więcej niż 50 świń w „okresem referencyjnym”, tzn. od dnia 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 i posiadał przynajmniej jedno takie zwierzę w czasie wizyty kontrolnej,

- świnie opuszczą gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez lekarza weterynarii, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń

- nie skorzystał z tytułu tej samej straty dochodu lub z tytułu tych samych zwierząt z pomocy finansowej z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Kwota pomocy wynosi:  190 zł – w przypadku prosiąt do 20 kg,  300 zł – w przypadku innych świń.

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, jednak nie później niż do dnia 19 września 2018 r.

Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy zawarty w ewidencji producentów.

Posiadacz zwierząt, dla którego została wydana decyzja zobowiązany jest złożyć  „Wniosek o udzielenie pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń.”

Formularz wniosku jest udostępniony na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl, w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych.

Wnioski powinny być składane w BP ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę posiadacza świń.

 

Więcej informacji na stronie   www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-posiadaczy-swin-utrzymujacych-nie-wiecej-niz-50-sztuk-zwierzat-ktorzy-otrzymali-na.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie