IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2015

W dniu 25 czerwca 2015 roku /czwartek/ o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla     

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.
 6. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.
 7. Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
 9. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 11. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi.
 12. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Serokomla o udzielenie absolutorium wójtowi.
 13. Wysłuchanie opinii komisji stałych Rady Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z wykonania budżetu za 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Serokomla.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serokomla.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 21. Sprawy różne.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie