Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2018

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Serokomla, dnia 16.11.2018r.

 

 

Informacja

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

            Konsultacje społeczne dotyczące programu  zarządził Wójt Gminy Zarządzeniem

Nr 58/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zarządzono następujące formy konsultacji:

- pisemną – na adres Urzędu Gminy Serokomla lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminaserokomla.pl, wyrażanie opinii i uwag na temat projektu w/w programu,

- organizację spotkania konsultacyjnego  z przedstawicielami organizacji pozarządowych  na temat projektu dokumentu.

Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Projekt  programu został  umieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UG Serokomla, na stronach internetowych Gminy Serokomla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu  29  października 2018r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 3 listopada 2018r. do dnia 15 listopada 2018r.

Wszystkie organizacje pozarządowe zostały powiadomione  o przeprowadzanych konsultacjach.

Podczas prowadzenia konsultacji korespondencyjnie    nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi na temat konsultowanego programu ( ani pocztą tradycyjną ani też elektroniczną).

            W dniu 14 listopada 2018r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zapraszając przedstawicieli z każdej organizacji pozarządowej, t. j. OSP Serokomla, OSP Charlejów, Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ Polesie”,  Gminnego Ludowego Klubu Sportowego  „Polesie”, stowarzyszenia „Kolonia Zachodnia” oraz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Józefów Duży.

W spotkaniu konsultacyjnym  nie uczestniczyli przedstawiciele Uczniowskiego Ludowego  Klubu Sportowego „Polesie” oraz stowarzyszenia Rozwoju wsi Józefów Duży.

            Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiono projekt programu, następnie dyskutowano nad zakresem przedmiotowym współpracy, nad priorytetowymi zadaniami publicznymi zawartymi w programie, nad pomysłami dotyczącymi realizacji zadań ze środków pochodzących z programu w 2019 roku.

Na spotkaniu przypomniano, że fundusze przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi mogą być pozyskiwane na podstawie ogłaszanych przez Wójta konkursów, ale również pozakonkursowo na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na spotkaniu konsultacyjnym wspólnie wypracowano priorytetowe zadania publiczne do realizacji w Rocznym programie współpracy na rok 2019.

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali, że zapisy projektu planu współpracy dają możliwość  realizacji projektów ze wszystkich dziedzin potrzebnych społeczności gminnej, w związku z powyższym zapisy projektu dokumentu należy pozostawić bez zmian i przekazać do uchwalenia Radzie Gminy Serokomla.

Protokół ze spotkania konsultacyjnego znajduje się w Urzędzie Gminy.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali, że spotkanie konsultacyjne jest bardzo skuteczną formą prowadzenia konsultacji społecznych.

 

 Opracowała:

 Teresa Ponikowska

Sekretarz Gminy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie