Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku dla powiatu łukowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

W 2019 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie lub Adamowie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Stoczku Łukowskim, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje ogólne

W 2019 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie lub Adamowie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Stoczku Łukowskim, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

 • Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowo-administracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 • Na czym polega  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2019r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie obejmują nieodpłatnej mediacji.

 • Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

  Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 • Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Łukowskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łukowskiego.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie łukowskim w 2019 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r. udzielana będzie w 3 Punktach, mieszczących się w 2 lokalach
(w m. Łuków, w lokalu PZO mają siedzibę dwa Punkty: Nr 1 i Nr 2):

Adres Punktu  Godziny przyjmowania osób uprawnionych Udzielający nieodpłatną pomoc prawną  Uwagi
Punkt nr 1   Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41
od poniedziałku do piątku
8:00  – 12:30
Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie Dawna siedziba I LO im. T. Kościuszki wejście od ul. Zabrowarnej
tel. 25 6239290
e-mail: prawnik1-npp@starostwolukow.pl
Punkt nr 2 Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO) w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41
od poniedziałku do piątku
12:30 – 17:00
Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach Numer telefonu jak w punkcie Nr 1
e-mail: prawnik2-npp@starostwolukow.pl
Punkt nr 3     Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
ul. Cmentarna 621-412 Adamów
od poniedziałku do piątku
12:30 – 16:30
Fundacja Honeste Viverezs: w Warszawie,
ul. Ałmanowicza-Tatara 7,

04-474 Warszawa(radca prawny)
Lokal Nr 1 na parterze szkoły
tel. 25 7553169
e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r. świadczone będzie w jednym Punkcie:

Adres Punktu  Godziny przyjmowania osób uprawnionych Świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Uwagi
Punkt nr 4  Zespół Szkół w Stoczku Łuk.
Plac Wielgoska 5,
21-450 Stoczek Łukowski

od poniedziałku do piątku

8:00 – 12:00

Fundacja Honeste Viverezs w Warszawie,
ul. Ałmanowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa (adwokat)
Lokal Nr 2
na parterze Szkoły
tel.25 797 02 61
e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie