Zawiadomienie - VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2019

W dniu 30 kwietnia 2019 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały wsprawie sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Serokomla.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Serokomla.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Serokomla w roku 2018.
 12. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.
 13. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.
 14. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Serokomla za 2018 rok.

      13. Sprawy różne.

      14. Zapytania.

      15. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie