Zawiadomienie - XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2019

W dniu 26 listopada 2019 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla. 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Serokomla na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Serokomla z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Serokomla”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Serokomla.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Bronisławów Mały stanowiącej własność Gminy Serokomla
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 18. Sprawy różne.

      19. Zapytania.

      20. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Gminy

 

                                                                                                                               /- / Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie