Komunikat dla przedsiębiorców składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2019

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z terenu Gminy Serokomla.

Uwaga!!!

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych”
z terenu Gminy Serokomla.

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Serokomla informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c ww. ustawy  przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje itp. z wyjątkiem domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Serokomla lub z niego wystąpić.

W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa wyżej,  winni złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu.  Brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako zgoda na pozostanie w zorganizowanym przez Gminę Serokomla systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wprowadzenie przez ustawę oświadczenia o przystąpieniu do systemu nie wpływa na złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki taka deklaracja nie zostanie wycofana, gmina nie zaprzestanie świadczyć usługi, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas (która podlega egzekucji).

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Wójta Gminy Serokomla.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie