Zawiadomienie - XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

W dniu 14 lutego 2020 roku /piątek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

4.       Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2019 rok.

6.       Informacja w zakresie umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności nie wynikających z ordynacji podatkowej, według stanu na dzień 31 grudnia.

7.       Sprawozdanie Komisji Stałych z realizacji planów pracy za 2019 rok.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Serokomla na 2020 rok.

9.       Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2019 rok.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

11.   Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

12.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

14.   Podjęcie uchwały w sprawieustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2020 rok.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Serokomla”

17.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

18.   Sprawy różne.

19.   Zapytania.

20.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy

 /Janusz Kozarski/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie