XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2020

W dniu 8 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji (30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia, 27 października)

4.       Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

6.       Informacja o oświadczeniach majątkowych.

7.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli za I półrocze 2020 roku.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Serokomla na rok 2021.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

10.   Sprawa dotycząca obniżenia bądź nie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

15.   Sprawy różne.

16.   Zapytania.

17.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                     

Przewodniczący

Rady Gminy

 /Janusz Kozarski/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie