XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

12 listopada 2021

W dniu 19  listopada  2021 roku  /piątek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXX  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Serokomla na rok 2022.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

 9. Sprawa dotycząca obniżenia bądź pozostawienia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

 11. Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Serokomla.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Serokomla.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wólka stanowiącej własność Gminy Serokomla.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

 16. Sprawy różne.

 17. Zapytania.

 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 Janusz Kozarski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie