„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla” - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla”

14 sierpnia 2014

Gmina Serokomla w lipcu  2014 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych  i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promocja obszarów wiejskich. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej oraz większa aktywność społeczeństwa.

Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę świetlicy w miejscowości Ruda.                      Dzięki realizacji inwestycji powstała świetlica, która przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wpłynie ona także na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej.

        Zakres prac, które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:
- wykonano stan surowy, dach, stolarkę okienną i drzwiową, wylewki, tynki oraz inne roboty budowlane i wykończeniowe,

- wykonano przyłącze wodociągowe, szambo, instalację wodno-kanalizacyjną wraz z montażem armatury sanitarnej,

- wykonano przyłącze energetyczne, instalację elektryczną i montaż osprzętu elektrycznego

 

Nad całością prac był prowadzony nadzór inwestorski.

Koszt całkowity zadania: 394614,46 zł.
Wysokość dofinansowania: 110 000 zł.
Rozliczenie projektu: wrzesień  2014 r.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie