Zawiadomienie - III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Zawiadomienie - III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

21 grudnia 2018

W dniu 28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godz. 12-tej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, ul. Warszawska 25, odbędzie się III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Serokomla na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

      8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

      9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

     10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019-2023.

     11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

      12. Sprawy różne.

      13. Zapytania i wolne wnioski.

      14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Gminy

                                                                                                                        /Janusz Kozarski/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie