Zawiadomienie - IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Zawiadomienie - IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

8 marca 2019

W dniu 15 marca 2019 roku /piątek/ o godz. 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok.
 7. Informacja w zakresie umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności nie wynikających z ordynacji podatkowej, według stanu na dzień 31 grudnia.
 8. Sprawozdania Komisji Stałych z realizacji planów pracy za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Serokomla na 2019 rok.
 10. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2019/2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Serokomla.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

      19. Sprawy różne.

      20. Zapytania i wolne wnioski.

      21. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Gminy

                                                                                                                        /Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie