INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OD 01 LUTEGO 2020 ROKU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMU - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OD 01 LUTEGO 2020 ROKU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMU

29 stycznia 2020

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OD 01 LUTEGO 2020 ROKU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMU

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Serokomla informuje, że począwszy od dnia 01 lutego 2020 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

  Nieruchomości zamieszkałe: 

Rodzaj odpadów

Cena od osoby

Segregowane

13 zł

Niesegregowane (zmieszane)

26 zł

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

Rodzaj odpadów

Wielkość pojemnika w litrach

120

240

1100

7000

Segregowane

16 zł

25 zł

54 zł

430 zł

Niesegregowane (zmieszane)

32 zł

50 zł

108 zł

860 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy o numerze 75 9203 0002 0020 0035 2000 0240 lub w kasie Urzędu Gminy lub też u Sołtysa swojej miejscowości.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy o zgłaszanie się do UG pok. nr 26 w celu zweryfikowania danych.

Efektem nierzetelnie złożonej deklaracji będzie wszczęcie postępowania, co doprowadzi do naliczenia przez urząd wyższej opłaty, wraz z odsetkami.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie