Stypendium Szkolne 2020/2021 - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Stypendium Szkolne 2020/2021

8 września 2020

Wójt Gminy Serokomla informuje,  że do 15 września 2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2020 r. (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego),
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
- Decyzja wymiarowa (nakaz podatkowy) lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 308,00 zł
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2019r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
- Zaświadczeniez Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS 

(działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
- Zaświadczenie ze szkoły ,

- Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

- spodenki sportowe /szorty sportowe / getry / leginsy

- koszulki sportowe

- dres / spodnie sportowe / bluza sportowa

- skarpetki sportowe

UWAGA:

1) Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia).

2) W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem niezbędne jest dodatkowo potwierdzenie płatności

3) Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z w/w katalogiem wydatków kwalifikowanych, a przede wszystkim istotne jest aby, np. plecak miał adnotację „SZKOLNY”, a spodenki miały adnotację „SPORTOWE”. Jeśli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to dopuszcza się sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcą, która umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.

4) Ważne jest, aby zakupy były dokonywane w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie