Gospodarka odpadami – informacje - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Gospodarka odpadami – informacje

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Nowy system ma sprawić, by nikomu nie opłacało się pokątnie pozbywać śmieci. Krótko mówiąc – by było czyściej.  

 

 

  Nieruchomości zamieszkałe: 

Rodzaj odpadów

Cena od osoby

Segregowane

13 zł

Niesegregowane (zmieszane)

26 zł

 
Nieruchomości niezamieszkałe:

 

Rodzaj odpadów

Wielkość pojemnika w litrach

120

240

1100

7000

Segregowane

16 zł

25 zł

54 zł

430 zł

Niesegregowane (zmieszane)

32 zł

50 zł

108 zł

860 zł

 

Termin wnoszenia opłat: Opłatę Mieszkańcy będą uiszczać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Serokomla, u Sołtysa swojej miejscowości lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Serokomla:

Bank Spółdzielczy Krzywda O/Serokomla 

od 1 stycznia 2020 roku na rachunek 

75 9203 0002 0020 0035 2000 0240

tytułem: Odpady komunalne za I, II, III lub IV kwartał danego roku.

Każdy właściciel zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Serokomla deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).