Jednostki oświatowe - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Jednostki oświatowe

 

Na terenie Gminy Serokomla funkcjonuje:

- Szkoła Podstawowa w Krzówce

       

- Zespół Szkół w Serokomli,
w skład którego wchodzi: Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 

Placówki realizują cele i zadania określone w Ustawie z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i opieki. Celem działań  jest  wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym,  a w szczególności zapewnienie uczniom zdobycia i wykorzystywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie prawidłowych postaw życiowych. Do wykonywania  zadań szkoły  wykorzystują własną bazę w postaci programów nauczania, programów wychowawczych, profilaktycznych oraz sal lekcyjnych i środków dydaktycznych pracowni komputerowych, bibliotek, obiektów sportowych i stołówek oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Ponadto szkoły oferują:

Nadzór merytoryczny finansowy nad placówkami oświatowymi w Gminie Serokomla  prowadzi komórka oświatowa Urzędu Gminy Serokomla.