Nowe druki w konkursach ofert na realizacje zadań publicznych - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Nowe druki w konkursach ofert na realizacje zadań publicznych

      Uprzejmie informujemy podmioty działające w sferze pożytku publicznego, że na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od dnia 3 września 2016 r. obowiązują nowe druki składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

       Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty
w tym wzory harmonogramów i kalkulacji wymagane w przypadku zadań wieloletnich,  2 sprawozdania i 2 umowy - stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów na tzw. regranting.

 

Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed  dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowePoniżej zamieszczamy linki do obowiązującego rozporządzenia i wzorów formularzy:

„MAŁE GRANTY” - obowiązuje od 10.05.2016 r.

Wzór i sprawozdanie można pobrać ze strony www.ngo.pl

 

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ) z dniem 3 września 2016 r. weszło w życie  nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.z 2016 r. poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych umów, dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

            Załącznik nr 1 (oferta)

            Załącznik nr 3 (umowa)

             Załącznik nr 4 (umowa – regranting)

            Załącznik nr 5 (sprawozdanie)

            Załącznik nr 6 (sprawozdanie - regranting)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art.18 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.239 i 395).