Przepisy prawne dotyczące realizacji zadań publicznych - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Przepisy prawne dotyczące realizacji zadań publicznych

Artykuły

18 października 2016

Informacja o konsultacjach społecznych

 dotyczy konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017