Skargi i wnioski - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Urzędu Gminy w Serokomli można składać na kilka sposobów:

 

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).


Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Urzęd Gminy w Serokomli nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.