Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Serokomla

ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla

tel / fax : (25) 755-45-02


e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl
strona www: http://gminaserokomla.pl

Adres skrytki Urzędu Gminy Serokomla na ePUAP: /ugserokomla/skrytka

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Dane do faktury VAT

Nabywca:
Gmina Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla
NIP: 825-208-00-37
REGON: 711582470

Odbiorca:
Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla
NIP: 825-14-06-123
REGON: 000540618

Numer konta:
BS Krzywda O/Serokomla
98 9203 0002 0020 0035 2000 0020

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

 Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

 TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Serokomla.

 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@gminaserokomla.pl oraz numerem telefonu: 25-755-45-02 faks. 25-755-45-02 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego funkcję pełni p. Tomasz Boreczek, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@gminaserokomla.pl oraz numerem telefonu tel. 25-755-45-02. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Wójta Gminy Serokomla w ramach sprawowania władzy publicznej.

 ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa nałożonych na administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane w czasie ustalonym przepisami prawa.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Informujemy, że podanie danych jest obowiązkowe, a podstawa prawna obligująca do podania tych danych ustalona jest przepisami prawa, które określają zadania wykonywane przez Wójta Gminy Serokomla.

 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Serokomla dostępnych jest w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych".