Jak segregować odpady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 (Nie)trudna sztuka segregacji.

1 lipca 2017 roku weszły w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Należy nadmienić, że to rozporządzenie wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych w minimalnym zakresie. Gminy mogą zatem wprowadzić w Regulaminach utrzymania czystości i porządku obowiązek bardziej szczegółowej segregacji odpadów. W związku z aktualizowanymi Regulaminami utrzymania czystości i porządku w Gminach Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. pragnie udzielić kilku wskazówek, by pomóc mieszkańcom Regionu Północno-Zachodniego jak właściwie segregować odpady, aby była możliwość ich najlepszego recyklingu i ponownego użycia przez ZZOK w Adamkach. Wskazówki te są użyteczne tylko w przypadku jeśli nie są sprzeczne z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. W przypadku odmiennych zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, należy stosować się do zapisów regulaminu.

Obecnie funkcjonujący w Regionie system selektywnej zbiórki obejmował pięć frakcji tj.: 1) odpady opakowaniowe „suche”, 2) odpady szkła opakowaniowego, 3) odpady biodegradowalne, 4) popioły oraz 5) pozostałe odpady zbierane selektywnie. Zmiany wprowadzane przez wspomniane rozporządzenie to m.in. wydzielenie frakcji odpadów papieru i tektury, które dotąd trafiały do odpadów opakowaniowych „suchych” oraz wymóg stosowania jednolitych kolorów worków lub pojemników dla poszczególnych frakcji. Co zatem należy wrzucać do poszczególnych worków, bądź pojemników aby spełnić wymogi rozporządzenia?

1) Odpady papieru i tektury:

 Do frakcji tej wrzucamy wszelkiego rodzaju odpady z papieru i tektury a zatem m.in.: gazety i czasopisma niezafoliowane, katalogi, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, papier pakowy, papierowe torby, pudełka tekturowe, notesy, brystol itp. Nie należy wrzucać tutaj np.: papieru powlekanego folią, kartonów po mlekach i napojach (tzw. TetraPak), worków po nawozach lub cemencie, tapet, papieru zawilgoconego lub nasiąkniętego olejem lub nasączonych chusteczek higienicznych, czy wilgotnych ręczników papierowych. Jeśli ktoś już wyrzuca książki dobrą praktyką jest oddzielanie twardej oprawy książek, zeszytów lub notesów od stron znajdujących się w środku. Po oddzieleniu zarówno strony, jak i oprawę wrzucamy do frakcji papieru. Warto także pamiętać o oddzieleniu folii bąbelkowej w przypadku kopert zabezpieczających przesyłkę. Papier z koperty wrzucamy do frakcji papieru, natomiast folię można umieścić we frakcji odpadów opakowaniowych „suchych”. Odpady papieru umieszczamy w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego.

2) Odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne i metale)

 Znana nam wcześniej frakcja opakowaniowa „sucha” nie zmieni się poza tym, że nie będziemy już w niej umieszczać odpadów papieru i tektury. Odpady z tej frakcji zbieramy w workach lub pojemnikach koloru żółtego i możemy wrzucić takie odpady jak np.: plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach proszkach, płynach do mycia naczyń itp., plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, styropian opakowaniowy (nie budowlany!), metalowe puszki po napojach, sokach, konserwach, metalowe kapsle i zakrętki słoików, folia aluminiowa, kartony po mleku i napojach (TetraPak), miski, wiaderka i miednice plastikowe i metalowe, plastikowe doniczki i kosze inne podobne. Opakowania muszą być opróżnione

z zawartości! (nie powinno się myć tych odpadów). Nie wrzucamy tutaj strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nieopróżnionych (często zaschniętych) opakowań po farbach, lakierach, olejach, środkach ochrony roślin, zużytych baterii i akumulatorów czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opakowania z tworzyw sztucznych zaleca się zgnieść przed wrzuceniem do worka.

3) Szkło opakowaniowe

 Frakcja szkła opakowaniowego pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego sposobu zbierania. Zatem możemy tutaj umieścić np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych i szklane opakowania po kosmetykach. Podobnie jak w przypadku frakcji drugiej opakowania muszą być opróżnione z zawartości. Starajmy się je umieszczać bez zakrętek w workach lub pojemnikach uważając, by niepotrzebnie nie tłuc szkła. Nie wrzucamy tutaj takich odpadów jak: szkło żaroodporne, szklanki, ceramika, fajans i porcelana, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, samochodowe, okienne czy zbrojone, reflektory, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, lustra i witraże, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin. Frakcję szkła opakowaniowego umieszczamy w workach lub pojemnikach koloru zielonego. Wspomniane wcześniej rozporządzenie daje możliwość odbioru bezbarwnego szkła opakowaniowego oddzielnie od kolorowego. Wówczas bezbarwne wrzucamy do worków lub pojemników koloru białego, natomiast kolorowe – zielonego. Czy dana gmina zdecydowała się na taki podział należy sprawdzić w Regulaminie utrzymania czystości i porządku dla tej gminy.

4) Odpady biodegradowalne

 Odpady biodegradowalne stanowią bardzo zróżnicowaną masę odpadów. Zbieramy je w workach lub pojemnikach koloru brązowego. Prosimy jednakże na zwrócenie uwagi na to, jak właściwie segregować tego rodzaju odpady, co wyjaśniamy poniżej.

a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji są to odpady powstające w trakcie codziennych czynności związanych z przygotowaniem, przetwarzaniem i spożywaniem produktów żywnościowych. Będą to zatem takie odpady jak: zepsute i zbędne warzywa i owoce, obierki z owoców i warzyw, przeterminowana żywność (bez opakowania np. serki, sery, jogurty, wędliny), fusy z kawy i herbaty, zamoczony lub zatłuszczony papier, w który pakowane są produkty spożywcze w handlu, zawilgocone ręczniki papierowe, drewniane opakowania (np. łubianki po owocach), kości pochodzące z obróbki kulinarnej i niespożytych posiłków, olej jadalny, pozostałości z obróbki kulinarnej mięsa surowego i przetworzonego i ryb, odchody zwierząt domowych (niehodowlanych) i resztki ich karmy. Odpady kuchenne należy wyrzucać luzem do odpowiednich pojemników (opróżniony worek, w którym gromadzone są te odpady przed wrzuceniem ich do właściwego pojemnika można wrzucić do frakcji „odpady opakowaniowe” lub zbierać wyłącznie w workach ulegających biodegradacji). Starajmy się także nie wrzucać odpadów w kilku woreczkach, pakowanych następnie do jednego zbiorczego worka.

 b) Odpady z pielęgnacji terenów zielonych

 Odpady tzw. „zielone” to odpady powstające podczas pielęgnacji ogrodów, ogródków i innych terenów zielonych np. parków i zieleni miejskiej. Zatem będą je stanowić odpady takie jak: rośliny i ziemia po nich, skoszona trawa, liście i gałęzie, pociosane karpy, trociny, elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środkami chemicznymi, niezawierające elementów z tworzyw sztucznych i elementów metalowych, rośliny ozdobne i kwiaty wraz z ziemią (bez doniczek). Niedopuszczalne są płyty wiórowe i pilśniowe, popioły i kamienie.

5) Popioły

 Frakcja piąta – popioły, to odpady popiołów z palenisk domowych powstałych ze spalania węgla, drewna lub innych paliw dopuszczonych do obrotu handlowego w paleniskach i kotłach centralnego ogrzewania. Niedopuszczalne są popioły ze spalania chemikaliów, tworzyw sztucznych lub opon i gumy. Odpad ten możemy gromadzić w workach lub pojemnikach. Należy jednak pamiętać by nie przekazywać do odbioru odpadów gorących lub żarzących się.

6) Pozostałe odpady zbierane selektywnie

 Ostatnia frakcja to pozostałe odpady selektywnie zebrane. Wrzucamy tutaj wszystkie odpady, które zostały wcześniej wymienione, a których nie można było umieszczać w poprzednich frakcjach oraz takie odpady jak np.: ubrania, odpady higieniczne (pampersy, kobiece artykuły higieniczne, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające), buty, różnego rodzaju tekstylia, porcelana, ceramika, szkło kuchenne, lustra, szkło okienne w ilościach niepochodzących z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych, kaganki z cmentarzy, szkło hartowane, opakowania po maśle smalcu margarynie i pozostałości z papieru i folii powstałych z pieczenia mięs i innych produktów spożywczych itp. Nie mogą to być odpady zamoczone, nadmiernie zawilgocone lub zawierać substancji płynnych.

W tym miejscu pragniemy również mocno uczulić na fakt, że frakcja pozostałych odpadów selektywnie zbieranych jest właśnie frakcją selektywnej zbiórki i w żadnym wypadku nie należy jej traktować jak zmieszane odpady komunalne. Odpady zmieszane to cały strumień wytworzonych odpadów komunalnych. Frakcja odpadów pozostałych zaś to strumień odpadów zmieszanych pomniejszony o frakcje odpadów z selektywnej zbiórki. Zatem nie można tych dwóch rodzajów odpadów traktować jednakowo zarówno pod względem podejścia, jak i nazewnictwa. Pojemniki na „odpady pozostałe” (lub inaczej zwane resztkowymi) nie mogą być opisane jako „odpady zmieszane” pomimo że wizualnie ich zawartość może wydawać się dość podobna.

Co z innymi odpadami?

W gospodarstwach domowych poza wymienionymi wcześniej powstają także inne odpady, których nie należy umieszczać w workach lub pojemnikach. W tym celu każda gmina powinna posiadać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W punktach tych mieszkańcy mogą bezpłatnie lub za ustaloną przez gminę odpłatnością przekazać takie odpady jak np.: odpady poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz itd.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD i RTV), zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane leki oraz odpady niebezpieczne (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów olejów, płynów do chłodnic, środków ochrony roślin i opakowania po nich, świetlówki itd.).

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą mieszkańcom Regionu Północno-Zachodniego w prawidłowej zbiórce selektywnej. W razie wątpliwości odsyłamy do odpowiednich Regulaminów utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych gmin lub zachęcamy do kontaktu z Urzędami Gmin/Miast, przedsiębiorcami odbierającymi odpady lub nami.