Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy DO (SAMO)OCENY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY SEROKOMLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Indeks Jakości Współpracy- Badanie I wykonane w grudniu 2013 i styczniu 2014 roku. Przeprowadzając samoocenę zostali zaangażowani przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych oraz osoby z samorządu. W pierwszym etapie osoby z zespołu i inni przedstawiciele organizacji społecznych wypełnili ankietę, natomiast zasadniczym elementem oceny była moderowana dyskusja. Konkluzje z dyskusji zostały spisane. Notatka z przeprowadzonej oceny zostanie upubliczniona na stronach samorządu oraz zaprezentowana zespołowi gminnemu wdrażającemu projekt. Celem i intencją przygotowania Indeksu Jakości Współpracy jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji samorządowej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Pomogło to w sformułowaniu pomysłów. jak te relacje poprawić i spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej. Praca ta stałą się okazją do wspólnej refleksji, jak skłonić obie strony do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się nad wzajemnymi relacjami. W założeniu rezultatem oceny nie miała być bowiem ocena samorządu, ale rozpoczęcie wspólnego doskonalenia współpracy oraz wypracowanie metody systematycznej oceny stanu współpracy. Powstała więc propozycja stałej formuły oceny, która ma również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowaniu propozycji rozwiązań.

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PRZY TWORZENIU LOKALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH

Lokalne polityki publiczne – działania podejmowane przez samorząd w celu zaspakajania potrzeb jego mieszkańców (np. bezpieczeństwa, opieki społecznej, środowiska, zatrudnienia), to podstawowe pole współdziałania organizacji i lokalnej administracji. Zacznijmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, na ile i w jaki sposób w naszym samorządzie (gminie/powiecie/województwie) administracja samorządowa i organizacje współpracują ze sobą w momencie tworzenia polityk, przygotowywania strategii, planów, programów, innych dokumentów. Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze? Organizacje uczestniczą w diagnozowaniu lokalnych problemów i potrzeb społecznych, są włączane w ten proces przez władze samorządowe w stopniu ograniczonym. Udział organizacji społecznych w planowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w PPWOW(Program Integracji Społecznej), diagnoza problemów społecznych we wszystkich podstawowych obszarach, wspólne budowanie Gminnego Programu Współpracy z NGO raz do roku. Organizacje informują samorząd o planach i kierunkach swoich działań. Organizacje planując działania ze społecznością lokalną np. Imprezę rozmawiają o tym z samorządem. Nie funkcjonuje Funduszu Sołecki. Strona internetowa gminy jest miejscem zamieszczania informacji, ale nie daje możliwości wymiany informacji. Informacje do organizacji idą drogą prywatną. Samorząd wie, co dzieje się aktualnie w organizacjach. Komunikacje osobista wójta i liderów organizacji. Relacje oparte są na wzajemnej życzliwości. Nie ma zgromadzonej informacji o działaniach organizacji . Organizacje i samorząd współpracują ze sobą przy tworzeniu strategii i programów opisujących lokalne polityki publiczne Czy GOPS przygotowuje i realizuje wieloletni system dożywiania bez korzystania z konsultacji z organizacjami społecznymi. Organizacje aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu GSRPS w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Strategia przygotowywana była partycypacyjnie. Przedstawiciele organizacji aktywnie uczestniczyli w zespołach roboczych diagnozując potrzeby społeczne, formułując problemy, określając cele ogólne i szczegółowe, wizję rozwoju społecznego, konstruując plan wdrażania oraz aktywnie uczestnicząc we wdrażaniu, poprzez realizację usług społecznych. Obecnie przedstawiciele organizacji są zaproszeni i uczestniczą w budowaniu Strategii Rozwoju Społecznego i Strategii Edukacji. Uczestniczyły także w ewaluacji końcowej realizowanego Programu Integracji Społecznej. Nie ma konsultacji projektów uchwał Rady Gminy z organizacjami. Nie ma określonych procedur udziału organizacji, nie przygotowują się one do takich konsultacji. Przedstawiciele organizacji widzą potrzebę uczestnictwa jako obserwatorzy podczas uchwalania prawa miejscowego przez Radę Gminy.

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PRZY REALIZACJI LOKALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych powinna przekładać się na współpracę przy ich realizacji. Ta polega na wykonywaniu różnego rodzaju zadań publicznych w celu zaspokajania potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów lokalnych społeczności. Czy w naszym samorządzie organizacje biorą udział w wykonywaniu zadań publicznych? Czy samorząd zleca im wykonywanie takich zadań? Na ile współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych wykracza poza finansowanie zadań? Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze? Samorząd zleca organizacjom realizację zadań publicznych. Ramowe zasady przeprowadzania konkursów zostały wypracowane w Programie Integracji Społecznej oraz wdrażano system kontraktowania usług społecznych na zasadzie konkursów. Organizacje były przygotowywane do korzystania z tego mechanizmu. W ramach procedur konkursowych w pełni przestrzegana była zasada jawności na wszystkich etapach wyboru ofert (ogłoszenia konkursu, oceny ofert, ogłoszenia wyników. Obecnie zadania zlecane są w trybie otwartych konkursów ofert. Informacje na temat konkursów są publikowane na stronach samorządu, a lokalne organizacje otrzymują informację telefoniczną o organizowanym konkursie. Były wypracowane jasne standardy realizacji usług publicznych przez organizacje. Organizacje i samorząd współpracują ze sobą także w inny sposób niż tylko na zasadzie zlecania zadań/udzielania wsparcia finansowego. Organizacjom udostępniane jest mienie samorządu (np. lokale, sprzęt). Samorząd udziela wsparcia personalnego (delegują pracowników do wsparcia- pomoc w wypełnianiu dokumentów organizacji pozarządowych Samorząd udostępnia swoją stronę internetową do promocji działań organizacji- jest zakładka „Organizacje pozarządowe” Przedstawiciele organizacji uczestniczą w pracach ciał mających wpływ na wzajemne relacje- zespołach roboczych przy budowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych/obecnie/ i Strategii Rozwoju Gminy Serokomla(2009) . Organizacje, samorząd i mieszkańcy wspólnie przygotowują się do wykorzystania formuły tzw. inicjatywy lokalnej.

TWORZENIE WARUNKÓW DO WSPÓŁPRACY I AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Po to, aby współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych była w ogóle możliwa, muszą istnieć ku temu warunki. Na tym polu odpowiedzialność spoczywa głównie na samorządzie, który powinien te warunki kreować, sprzyjając samoorganizacji obywateli, wspierając współdziałanie i integrację środowisk pozarządowych. Jak ocenimy współpracę między organizacjami a samorządem na tym polu? Brak jest jawnych i stałych procedur w zakresie udostępniania majątku samorządowego organizacjom (zapisanych np. w programie współpracy). Majątek taki jest jednak udostępniany: sprzęt, lokal(UG, OSP, świetlice), boiska, strażacy współpracują w organizacji imprez realizowanych przez inne organizacje. Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego w zakresie realizowanych przez nie zadań publicznych, zaprasza na spotkania dotyczące realizacji programów i strategii. Samorząd wspiera działania miejscowych organizacji wykraczające poza jego granice włączając je w sieć regionalnych organizacji, realizujących programy wsparcia małych organizacji pozarządowych. W samorządzie brak centrum wspierania organizacji pozarządowych w celach szkoleniowych, animacyjnych, doradczych, konsultacyjnych, finansowych itp. Nie funkcjonuje także system wsparcia poręczeniowego czy wsparcia wkładu własnego dla organizacji chcących aplikować do konkursów zewnętrznych. Bardzo potrzebna jest osoba, która będzie pomagała organizacjom pisać projekty w celu pozyskiwania dotacji zewnętrznych, same organizacje tego nie potrafią. Utworzono Gminny Ośrodek Kultury, który będzie funkcjonował na bazie pomieszczeń Gminnej Biblioteki publicznej. W większości wsi są wiejskie świetlice, które nie są wykorzystywane w okresie zimowym z powodu braku ogrzewania.

Zestawienie wyników badania

Gmina Serokomla diagnoza

Banery/Logo