Gminy Serokomla

XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 11 maja 2022 roku  /środa/ o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisji.                                      

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Serokomla.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w gminie Serokomla w roku 2021.
 10. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.
 11. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.
 12. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli.
 13. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej gminy Serokomla za 2021 rok.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/-/  Janusz Kozarski