Gminy Serokomla

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 22 czerwca 2022 roku  /środa/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXXVI  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisji.                                                  

                                      

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2021 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Serokomla.
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 11. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi.
 13. Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Serokomla o udzielenie absolutorium Wójtowi.
 14. Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z wykonania budżetu za 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Serokomla na rok szkolny 2022/2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 20. Sprawy różne.
 21. Zapytania
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Janusz Kozarski