Gminy Serokomla

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka”

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka”  Dofinansowano ze środków państwowych funduszy celowych - RZĄDOWY FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.

W dniu 13 września  2022 r. została podpisana umowa  na  przebudowę drogi gminnej    Nr 102780L miejscowości Wólka.   Zadanie obejmuje   przebudowę  odcinka  od km 0+000,00 do km 0+998,00  poprzez wykonanie nowej  nawierzchni  jezdni asfaltowej o szerokości 5,50 m na całym odcinku tj. 998 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Wykonanie koryta pod poszerzenie  drogi wraz z profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża  jednostronnie o łącznej szerokości 0,80 m na całej długości, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonanie  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  o gr. 4 cm. Wykonanie nowego  oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi poprawi parametry  techniczno-użytkowe drogi, a przede wszystkim  poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno kierowców jak   i pieszych.

Planowany termin zakończenia zadania  - czerwiec 2023.