Gminy Serokomla

L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 29 listopada 2023 roku  /środa/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  L  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja.                                                                                                                                                            

                                                                                                                     

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Serokomla na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Sprawa dotycząca obniżenia bądź pozostawienia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Serokomla"
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Serokomla.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie Czarna do gminnego zasobu nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zapytania.
 21. Zamknięcie obrad sesji.   

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/-/ Janusz Kozarski