Gminy Serokomla

Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla – II etap

Gmina Serokomla w 2019r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla – II etap” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 18 maja 2020r. z Marszałkiem Województwa Lubelskiego  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  w kwocie 1 403 310,41 zł

Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla – II etap” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 018 851,04 zł, zaś wartość dofinansowania 1 403 310,41 zł.

W ramach powyższego projektu zaplanowane jest zainstalowanie 157 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, 7 szt. kotłów na biomasę ( 4 szt. – pellet, 3 szt. – drewno zgazowane) dla potrzeb ogrzania budynków mieszkalnych, 1 kotła na biomasę (pelet) w budynku użyteczności publicznej oraz 14 instalacji solarnych  (dwu i trzy panelowych)  na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub na gruncie.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Serokomla (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel główny to poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Serokomla poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła


Termin rozpoczęcia projektu – 01.04.2021 r.

Termin zakończenia projektu – 31.10.2022 r.