Gminy Serokomla

Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Serokomla.

Urząd Gminy Serokomla informuje, że Wójt Gminy Serokomla wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Gminie Serokomla.

Funkcję będzie pełnił Pan Tomasz Boreczek Informatyk Urzędu Gminy Serokomla. 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.Dz.U.2020.1062), do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Serokomla i gminne jednostki organizacyjne;

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Serokomla i gminne jednostki organizacyjne;

- monitorowanie działalności Urzędu Gminy Serokomla i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Serokomla – Tomasz Boreczek.

adres do korespondencji: ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla

telefon: 25-755-45-02