Gminy Serokomla

Następna droga w Gminie Serokomla z dofinansowaniem.

Remont drogi gminnej (ul. Kościelna) w miejscowości Serokomla zostanie dofinansowany ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.

DOFINANSOWANIE  91 738 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   183 477,07 zł

Niebawem rozpoczną się prace remontowe.  Zadanie obejmuje remont odcinka  od km 0+000,00 do km 0+468,00 (działka nr ewid. 1243) o szerokości 5 m oraz wykonanie remontu skrzyżowania z ul. Rynek poprzez wymianę podbudowy z betonu asfaltowego i podbudowy betonowej. Remont nie obejmuje chodników.

W wyniku  remontu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów poprzez: wykonanie  naprawy nawierzchni (wzmocnienie nawierzchni warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm) , naprawy podbudowy w miejscach występowania ubytków i spękań, uzupełnienie poboczy. Głównym rozwiązaniem w zakresie zarządzania prędkością będzie  wymiana oraz uzupełnienie oznakowania pionowego oraz  wykonanie oznakowania poziomego.

Termin przekazania drogi do użytkowania – 31.12.2021 r.