Gminy Serokomla

Dokumenty do pobrania

Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Serokomla

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Serokomla Rysunki Planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Serokomla - Rysunek Planu 1-10000 tif

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego - Rysunek Planu 1-2000 tif

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Serokomla

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Serokomla zał. 1 Rysunek Planu

STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEROKOMLA 1-10000 pdf

UCHWAŁA NR XIV/74/2019 RADY GMINY SEROKOMLA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Serokomla

UCHWAŁA NR XIV/76/2019 RADY GMINY SEROKOMLA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla

Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 

Podatki

Formularze podatkowe

Szacowanie strat

Oświadczenie straty

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich

Oświadczenie budynki

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. oszacowania szkód

 Załączniki - zapytania ofertowe

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - załącznik nr 1. Opis techniczny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - załącznik nr 2. Rysunki techniczne