Gminy Serokomla

E-Urząd

Elektroniczne formularze na ePUAP

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP.

Dostępne formularze dla interesantów Urzędu Gminy Serokomla:

Pismo ogólne do urzędu

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, inne pisma

Adres skrytki Urzędu Gminy Serokomla na ePUAP: /ugserokomla/skrytka

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP

Urząd Gminy Serokomla przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy opublikowanych na platformie ePUAP. Ich ilość będzie systematycznie zwiększana. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Jak założyć konto na ePUAP

W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Podpisywanie dokumentów

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:

– płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification Authority, Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa – Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.),
– darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Skrzynka podawcza E-PUAP jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Interesanta z Urzędem.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji – ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Gminy Serokomla drogą elektroniczną.

Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP

Informujemy także, że obecnie najbliższy Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP znajduje się w Urzędzie Skarbowym w Łukowie i jest czynny w godzinach pracy tegoż Urzędu.

Adres: Urząd Skarbowy w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 72a.