Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - Gospodarka odpadami – informacje

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

Gospodarka odpadami – informacje

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Nowy system ma sprawić, by nikomu nie opłacało się pokątnie pozbywać śmieci. Krótko mówiąc – by było czyściej.  

 

  • Od dnia 01 stycznia 2024 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych z terenu gminy Serokomla jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Adamowie, ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów, tel. 25 755 31 55, e-mail: zgkwadamowie@post.pl.  - firma wyłoniona w drodze przetargu.
  • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w formie wystawki w terminach ogłoszonych przez Gminę oraz  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Wólka.
  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Serokomla od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.
  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Serokomla od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, będzie obliczana w oparciu o liczbę i wielkość pojemników.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Serokomla nr L/270/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. od 1 stycznia 2024 roku opłaty za odpady komunalne wynoszą:

dla nieruchomości zamieszkałych:

stawka opłaty za jednego mieszkańca nieruchomości miesięcznie

17,00 zł

 

W/w uchwałą zostały również ustalone kary za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi trzykrotność stawki  ustalonej, tj. 51.00 zł/os

dla nieruchomości niezamieszkałych:

worek o pojemności 120 l

24,00 zł

Pojemnik o pojemności 1 100 l

110,00 zł

Pojemnik KP5 o pojemności 5m3

500,00 zł

Pojemnik KP7 o pojemności 7m3

700,00 zł

 W/w uchwałą zostały również ustalone kary za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi trzykrotność stawki  ustalonej, tj. pojemnik 120 l- 72,00 zł; pojemnik
o pojemności 1 100 l- 330,00 zł; pojemnik KP5 o pojemności 5m3 1- 500,00 zł; pojemnik KP7 o pojemności 7m3- 2 100,00 zł

Termin wnoszenia opłat: Opłatę Mieszkańcy będą uiszczać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Serokomla, u Sołtysa swojej miejscowości lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Serokomla:

Bank Spółdzielczy Krzywda O/Serokomla 

od 1 stycznia 2020 roku na rachunek 

75 9203 0002 0020 0035 2000 0240

tytułem: Odpady komunalne za I, II, III lub IV kwartał danego roku.

Każdy właściciel zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Serokomla deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze). 

Banery/Logo