Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - „INTEGRATOR KOMPETENCJI. Programy rozwojowe szkół w Gminie Serokomla”, nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0162/23

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

„INTEGRATOR KOMPETENCJI. Programy rozwojowe szkół w Gminie Serokomla”, nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0162/23

GMINA SEROKOMLA realizuje projekt

„INTEGRATOR KOMPETENCJI. Programy rozwojowe szkół w Gminie Serokomla”,

nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0162/23,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

 

Całkowita wartość projektu to 3 074 600,00 zł, w tym dofinansowanie 2 764 993,17 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 2 613 410,00 zł

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie potencjału do prowadzenia edukacji włączającej dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Serokomla na podstawie działań wynikających z programów rozwojowych tych szkół, skutkujących nabyciem lub rozwinięciem kompetencji oraz wsparciem uzdolnień, zainteresowań 300 uczniów (140K/ 160M) i rozwinięciem kwalifikacji 45 nauczycieli (35K/ 10M) do 31.12.2025r.

 

Grupę docelową stanowi łącznie 300 uczniów, w tym: 210 uczniów ze Szkoły Podstawowej Im. Marii Konopnickiej w Serokomli, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 28, 21-413 Serokomla i 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzówce, Krzówka 37, 21-413 Serokomla oraz 45 nauczycieli tych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. W ramach projektu łącznie 70 rodziców/ opiekunów prawnych uczniów skorzysta z możliwość doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

  1. Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych,

 

  1. Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:

» Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami,

» Organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych, niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych oraz rozwijających talenty i zainteresowania uczniów,

»  Podniesienie jakości kształcenia i rozwoju umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego doposażenia do dwóch szkół objętych projektem, niezbędnego do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorzystane będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości,

» Organizację i udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia,

»  Doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodoznawcze u pracodawców),

» Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami,

» Podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi,  w tym kompetencji kadry zarządzającej.

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu/ w pobliżu miejsca ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych –przewidziano możliwość skorzystania  z usług dostępowych.

 

Rezultaty projektu:

» 2 szkoły objęte wsparciem, w tym sfinansowanie kosztu najpilniejszych racjonalnych usprawnień dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

» 300 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem,

» 45 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem,

» 100 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem,

» 110 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym,

» 300 uczniów, którzy nabędą kompetencje po opuszczeniu programu,

» 45 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Główne biuro projektu:

Urząd Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla

Lokalne biura projektu:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Serokomli wchodząca w skład Zespołu Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 28, 21-413 Serokomla.

Szkoła Podstawowa w Krzówce, Krzówka 37, 21-413 Serokomla.

 

Banery/Logo